Tämä on Digitoimisto Reilan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.05.2018.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Digitoimisto Reila
Y-tunnus: 2685772-3
Osoite: Hietakyläntie 171
Postinumero: 86800
Postitoimipaikka: Pyhäsalmi
Sähköpostiosoite: arto@reila.dev

Reksiterin käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilön nimi, Osoitetiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan tilitoimistolle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeistä

Tietoa reila.dev sivuston käyttämistä evästeistä
Eväste (cookies) on käyttäjän selaimelle tallentuva tekstitiedosto.

Sivustolla käytetään evästeitä jotta sivuston käyttäjälle saataisiin paras mahdollinen käyttökokemus.

Sivustolla käytetään myös kolmannen osapuolen evästeitä joita muun muassa Google Analytics käyttää. Google Analytics kävijäseurannan avulla kerätään tilastotietoja esimerkiksi kävijämäärästä ja suosituimmista sisällöistä.

Evästeiden estäminen tai poisto

Evästeet on mahdollista poistaa tai estää asentumasta. Voit tehdä sen selaimesi asetuksista.

Mikäli evästeet kytketään pois käytöstä, tulee huomioida että mahdollisesti jotkin sivuston ominaisuudet eivät tällöin toimi asianmukaisesti.